بز یا گوسفند؟

کدام نوع دام و ایجاد چه دامپروری دام سبک را (بویژه از نظر اقتصادی و بازگشت سرمایه) پیشنهاد میکنید؟ بز یا گوسفند؟

در این پست بصورت علمی و عملیاتی، این مبحث اقتصادی پرورش دو نوع دام را برای دوستانی که تمایل دارند، قرار داده‌ام.