تقلبات در مواد غذایی

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ تقلبات ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯿﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ!

تقلب در مواد غذایی

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ
ﺧﺎﮎ ﺍﺭﻩ، ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﯾﺎ ﻓﻨﺪﻕ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ، ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﺁﺭﺩ ﻧﺨﻮﺩﭼﯽ و ﺗﻔﺎﻟۀ ﺯﯾﺘﻮﻥ. ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﺩﻝ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ!

 

ﭼﺎﯼ
ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎﺕ ﺳﺪﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﻮﮐوﺮﻡ می‌زنند ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ! (کاربرد مرکوکورم بدلیل وجود نمک جیوۀ سدیم، حتی در پزشکی نیز از سال 1998 منسوخ شده است). همچنین با خرید تفالۀ چای و اضافه کردن رنگ مصنوعی و اسانس چای، بعنوان چای خوش رنگ و خوش طعم و اعلا، فروخته می‌شود!

 

ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺪﻭ، یا ﮐﺪﻭﯼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﯾﺎ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺑﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!

تقلب در مواد غذایی

ﮐﺸﮏ
ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍز ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﮑ‌‌‌‌‌ﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺁﺭﺩ قاطی ﻣﯽکنند ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﮐﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺁﺭﺩ، ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ، ﻧﻤﮏ ﻭ ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ بعنوان ﮐﺸﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﻨﺪ!

 

ﺷﯿﺮ
ﻭﺍﯾﺘﮑﺲ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ ﻭ… ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻫاست ﻭ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ. ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ برای غلیط شدن شیر آبکی، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺟﻮﺵ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ!

نحوه شناسایی تقلبات شیر

ماست
اضافه کردن نشاسته و جوش شیرین برای غلیظ شدن ماست، یکی از راه‌کارهای بسیار متداول متقلبانه است. همچنین گذاشتن دستمال کاغذی سفید یا زرد بر روی ماست برای نشان دادن بالا بودن کیفیت ماست بدلیل رویه چربی بسته شده روی ماست هم از روش‌های متقلبانۀ جلوه دادن کیفیت بالاست! 

 

ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ
ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻩ جو ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﺁﺏ ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻟﯿﻤﻮ ﻭ ﯾﺎ لیموی ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﯾﻌﯽ با رنگ و طعمی ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ میﺩﻫﺪ! برای بالاتر بردن کیفیت آبلیمو! مقداری هم اسید سیتریک صنعتی به آن اضافه می‌کنند!

تقلب در مواد غذایی

ﻗﻬﻮﻩ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮﺩ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺎ ﺁﺭﺩ ﺳﺒﻮﺱ، ﺑﺬﺭ ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪﯼ، ﺧﺮﻣﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ!

 

ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﮎ ﺭﺱ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﺍﮐﺴﯿﺪ ﻓﺮﻭ ﻭ ﺍﺳﺎﻧس ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺭﺍ ﺑه ﺷﻤا ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ!

تقلب در مواد غذایی

ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ
ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ تقلب‌ها ﺭﺍ انجام می‌دهند. ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩن ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽرود. جهت افزایش مدت زمان ماندگاری سوسیس و کالباس، مقدار این ترکیب که در حالت عادی نیز سرطان‌زا است را چندین برابر می‌کنند. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﺒﺮﯾﻢ، ﭘﻮﺩﺭ ﺧﻮﻥ، ﭘﻮﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، ﭘﻮﺩﺭ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﻼ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮﻍ ﻫﻢ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ دارد! همچنین استفاده از تاج خروس برای رنگدهی بهتر به این ترکیب بی‌رنگ نیز از ملزومات همیشگی سوسی و کالباس است!

مطالب مرتبط:

1- نحوه تشخیص انواع تقلبات شیر

1 دیدگاه در “تقلبات در مواد غذایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *