کد مقاومت سموم

کلیه سموم کشاورزی، دارای کد (شماره) مقاومت هستند که در صورت عدم دانستن این مفهوم و عدم رعایت این کد در سم‌پاشی، بسرعت باعث بروز مقاومت در آفات و بیماری‌ها خواهیم شد.

دوره کارنس – PHI

حداقل زمان سم پاشی تا برداشت محصول – یک مفهوم بسیار کاربردی

متد و اصول سمپاسی – 3 (کالیبراسیون)

در پست قبلی به معرفی اصول و متد اولیه سم‌پاشی در زمینه نازل‌ها، صافی‌ها و چکه گیر پرداختم.

در این پست به نقش و نحوه کالیبراسیون در بالا بردن کارایی سم‌پاشی می‌پردازم.

متد و اصول سم‌پاشی – 2 (نازل)

در پست قبلی به معرفی اصول و متد اولیه سم‌پاشی در زمینه لیبل، مقدار مصرف و دوره کارنس پرداختم.

در این پست به نقش نازل‌ها در بالا بردن کارایی سم‌پاشی می‌پردازم.

متد و اصول سم‌پاشی – 1 (لیبل)

در این پست به معرفی مهمترین توصیه های گیاهپزشکی و بهداشتی در خصوص سم و سمپاشی، بخش اول پرداختم.
این بخش شامل دانستنی‌های لیبل، دوره تاخیر و دوره کارنس سموم است.

روش تشخیص قابلیت اختلاط دو یا چند آفت‌کش با یکدیگر

بدلیل عدم اطلاع کشاورزان از قابلیت اختلاط سموم با یکدیگر، بسیار پیش آمده است که سموم مختلف با یکدیگر مخلوط شده و این اختلاط باعث رسوب، ژله‌ای شدن و بطور کلی از بین رفتن خاصیت هر دو سم گردیده است.

در این پست به معرفی راهکاری ساده و قابل اجرا برای تشخیص امکان اختلاط سموم به همراه معرفی جدول اختلاط سموم دفع آفات نباتی میپردازم.