روش کشت هیدروپونیک 1 – گلدانی (Pot)

در سیستم کشت هیدروپونیک گلدانی، گیاه درون گلدان‌های مخصوص با توجه به نیاز گیاه و با تراکم مشخص در واحد سطح کشت می‌گردند.
در این پست به معرفی دو روش در تکنیک گلدانی سیستم هیدروپونیک میپردازیم.