فناوری‌های نوین کشاورزی -2- GPS

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.
GPS دارای کاربردهای فراوانی در کشاورزی و دامداری است.
در این پست به معرفی سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) میپردازیم و نحوۀ کاربرد آن در کشاورزی و دامداری را می‌خوانیم.