فناوری‌های نوین کشاورزی -8- (ربات شیردوش)

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.
حسگرها دارای کاربردهای فراوانی در کشاورزی هستند.

در این پست به معرفی ربات شیردوش در دامپروری و نحوه عملکرد آن پرداختم.