متد و اصول سم‌پاشی – 1 (لیبل)

در این پست به معرفی مهمترین توصیه های گیاهپزشکی و بهداشتی در خصوص سم و سمپاشی، بخش اول پرداختم.
این بخش شامل دانستنی‌های لیبل، دوره تاخیر و دوره کارنس سموم است.

روش تشخیص قابلیت اختلاط دو یا چند آفت‌کش با یکدیگر

بدلیل عدم اطلاع کشاورزان از قابلیت اختلاط سموم با یکدیگر، بسیار پیش آمده است که سموم مختلف با یکدیگر مخلوط شده و این اختلاط باعث رسوب، ژله‌ای شدن و بطور کلی از بین رفتن خاصیت هر دو سم گردیده است.

در این پست به معرفی راهکاری ساده و قابل اجرا برای تشخیص امکان اختلاط سموم به همراه معرفی جدول اختلاط سموم دفع آفات نباتی میپردازم.