زراعت نوین -1- کینوا (خاویار گیاهی)

در پستهای کشاورزی نوین، به معرفی محصولاتی خواهم پرادخت که می‌توانند در آینده‌ای بسیار نزدیک، جایگزین محصولاتی با مصرف بالای آب و بهره وری پایین شوند که علاوه بر این مسایل، دارای مزایای عمده‌ای برای کشور و افراد خواهند بود.

در این پست به معرفی خاویار گیاهی (کینوا) پرداختم.