فناوری‌های نوین کشاورزی -3- GIS

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.
GIS دارای کاربردهای فراوانی در کاهش هزینه‌های کشاورزی دارد.
در این پست به معرفی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) میپردازیم و نحوۀ کاربرد آن در کشاورزی را می‌خوانیم.