فناوری‌های نوین کشاورزی -1- حسگرها

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.
حسگرها دارای کاربردهای فراوانی در کشاورزی هستند.
در این پست به معرفی حسگرها (سنسورها) در کشاورزی و نحوه عملکرد آنها بطور عمومی خواهیم پرداخت.