دوره کارنس – PHI

حداقل زمان سم پاشی تا برداشت محصول – یک مفهوم بسیار کاربردی