نکات کاربردی احداث گلخانه

در این پست به معرفی مجموعه‌ای از نکات برای احداث گلخانه پرداختم که قبل از عملیاتی کردن هر موردی در این زمینه، می‌بایست رعایت شود.

روش کشت هیدروپونیک 3 – جزر و مدی (Ebb and Flow)

سیستم کشت جزر و مدی (Ebb and Flow) یا روش زهکشی و غرقاب (Flood and Drain)، یکی از قابل اطمینان‌ترین تکنیک‌های کشت هیدروپونیک از نظر تهویه و تغذیه گیاه است.
این روش خود دارای 3 زیر روش متفاوت است که بسته به شرایط مختلف قابل استفاده هستند.
در این پست به معرفی این تکنیک می‌پردازیم.