قشو اتوماتیک دامی (برس دامی)

از آنجاییکه نظافت و رسیدگی به دام‌ها و بویژه گاو، بصورت تک تک در واحدهای صنعتی مقدور نیست، می‌توان با قرار دادن برس مخصوص تیمار و خاراندن دام، این عمل را بصورت اتوماتیک انجام داد.
در این پست به معرفی این تکنولوژی برای واحدهای دامی پرداختم.