آخور بز

با توجه به مشاهدات عینی خودم، در بسیاری از دامداری‌ها، بدلیل استفاده از آخورهای سنتی با طراحی اشتباه، عملا دو مشکل اساسی در زمینه تغذیه دام و افزایش هزینه‌های دامداری پیش خواهد آمد:

1- هدرروی خوراک بدلیل ریخت و پاش دام در حین خوردن
2- قابلیت نفوذ دام به محل آخور و کثیف کردن جایگاه خوراک

در این پست به معرفی تصویری آخورهایی میپردازم که می‌تواند ایده مناسبی را برای شما ارایه کند.