پیوند باکتری دامی (Transfaunation)

اگر گاوی مریض شود و محتوای میکروبی دستگاه گوارشش تغییر پیدا کرده یا این فلور میکروبی را از دست بدهد، چگونه می‌شود به این گاو کمک کرد؟

در این پست به معرفی تکنیک پیوند عصاره باکتریایی شکمبه دامی (Transfaunation) جهت تنظیم فلور میکروبی معده دام می‌پردازیم.