روش کشت هیدروپونیک 3 – جزر و مدی (Ebb and Flow)

سیستم کشت جزر و مدی (Ebb and Flow) یا روش زهکشی و غرقاب (Flood and Drain)، یکی از قابل اطمینان‌ترین تکنیک‌های کشت هیدروپونیک از نظر تهویه و تغذیه گیاه است.
این روش خود دارای 3 زیر روش متفاوت است که بسته به شرایط مختلف قابل استفاده هستند.
در این پست به معرفی این تکنیک می‌پردازیم.