فناوری‌های نوین کشاورزی -4- Drone

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.

پهپادها (Drone) دارای کاربردهای فراوانی در کاهش هزینه‌های کشاورزی و مدیریت نهاده‌ها دارد.
در این پست به معرفی پهپادها و کاربرد آنها در کشاورزی پرداختیم.