EC (هدایت الکتریکی)

تعریف هدایت الکتریکی
نحوه نگارش صحیح آن
EC مناسب کشت گیاهان بویژه در سیستم هیدروپونیک
و توصیه من در رابطه با آنالیز قبل از کشت را در این پست بخوانید.